VUOKIN KALAVESIEN HOITO

Vuokin osakaskunta istuttaa siianpoikasia vuosittain n. 10 000 kpl sekä kuhaa. Koskivesiin istutetaan harjusta sekä taimenta. Istutettavien kalojen määrä ja istutuskohteet päätetään vuosittain osakaskunnan kokouksessa.

Vuokkijärveen kohdistuvat velvoitusistutukset tehdään yhteistyössä Suomussalmen kalatalousalueen kanssa.

VELVOITUSISTUTUKSET

Kalatalousalueen Vuokkijärven käyttösuunnitelman (v. 2022 - 2027) mukaisesti Vuokkijärveen isutetaan siian yhden kesän ikäisiä poikasia vuosittain. Siikojen lisäksi istutetaan pyyntikokoista kirjolohta. Kirjolohet istutetaan alku- ja loppukesästä kolmessa osassa kuuteen eri kohtaan Vuokkijärveä.

Taimenen järvi-istutuksin ei ole saatu toivottua tulosta, joten kirjolohi korvaa tämän viisivuotisen käyttösuunnitelman ajan taimenistutukset. Jatkossa tarkoitus on saada kunnostustoimenpitein vesistön koskiin ja puroihin elinvoimainen taimenkanta

TUTKIMUS VUOKKIJÄRVEN KUHAN LUONTAISESTA LISÄÄNTYMISESTÄ

Kalatalousalueen Vuokkijärven käyttösuunnitelman (v. 2022 - 2027) mukaisesti toteutetaan tutkimus Vuokkijärven kuhan luontaisesta lisääntymisestä. Tutkimus toteutetaan istuttamalla Vuokkijärveen alitsariinilla eli elintarvikevärillä värjättyjä kuhanpoikasia. Kaloissa oleva väriaine pystytään todentamaan vain laboratoriotutkimuksessa eikä se näy kalassa muutoin.

Vuonna 2022 ja 2023 värjättyjä kuhanpoikasia istutetaan yhteensä 200 000 kpl.

Vuokkijärveen ei vuosina 2024-2026 istuteta kuhaa lainkaan. Tämän jälkeen koekalastuksin ja laboratoriotutkimuksin selvitetään istutettujen ja luontaisesti syntyneiden kuhien suhdetta.

KUNNOSTUSSUUNNITELMA YLI-VUOKIN KOSKIREITILLE JA KOSKENJOELLE

Kunnostussuunnitelma on kirjoitettu Kainuun kalatalouskeskuksen maastokartoituksessa elokuussa 2022 saatujen havaintojen sekä Vuokin osakaskunnalta ja Metsähallitukselta saatujen tietojen perusteella. Kunnostussuunnitelmassa keskitytään vaelluskalojen elinympäristöjen olosuhteiden parantamiseen. Kunnostussuunnitelmassa esitetyillä kunnostustoimenpiteillä voidaan parantaa merkittävästi vaelluskalojen (taimen ja harjus) elinolosuhteita Yli-Vuokin koskireitillä ja Koskenjoella luomalla vaelluskaloille sopivia lisääntymis- ja pienpoikasalueita sekä talvehtimisalueita isommille kaloille.

Suunnitelmissa on toteuttaa Yli-Vuokin koskireitin kohteiden kunnostus v. 2023 ja Koskenjoen kunnostuskohteet v. 2024. Kunnostustoimista ja niiden vaatimista luvista vastaa Kainuun kalatalouskeskus.

YLI-VUOKIN KOSKIREITIN JA KOSKENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET V. 2022

Kainuun kalatalouskeskus suoritti sähkökoekalastuksia Suomussalmen Vuokkijärveen laskevalla Yli-Vuokin koskireitillä sekä Koskenjoella loppukesällä 2022. Sähkökoekalastuksen tarkoituksena oli selvittää taimenkannan tämänhetkistä tilaa sekä hankkia seuranta- ja vertailuaineistoa tulevia kunnostuksia varten.

Koekalastusaloja otettiin Yli-Vuokin koskireitiltä kolme ja Koskenjoen reitiltä kaksi.

Sähkökoekalastussaalis koostui pääosin alueelle tyypillistä kaloista, kuten ahvenista, särjistä ja kivisimpuista. Saapaskoskelta saatiin lisäksi joitakin taimenia. Istutusrekisterin ja Metsähallitukselta saatujen tietojen mukaan Saapaskoskelle ei ole kuitenkaan istutettu vuosiin mätirasioita tai vastakuoriutuneitataimenia, joten saaliiksi saatujen kalojen voidaan olettaa olevan peräisin luontaisesta lisääntymisestä. Saapaskoskeen istutetaan kalastettavaksi kuitenkin vuosittain pyyntikokoista järvitaimenta.

Yli-Vuokin koskireitille ja Koskenjoelle on valmistumassa kunnostussuunnitelmat vuoden 2022 aikana.

Sähkökoekalastusta Vuokin koskilla v. 2022. Kuvat: Ville Hauhia.

YLI-VUOKIN KOSKI-ISTUTUKSIA LOKAKUUSSA 2018:

Vuokin osakaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri istutuspuuhissa Yli-Vuokin koskilla. Kuvat: Kirsi Sahrman-Hauhia.