Suomen vesialueet voidaan omistussuhteiden perusteella jakaa kolmeen ryhmään:
- yleiset vesialueet, jotka kuuluvat valtiolle
- yhteiset vesialueet, joiden hallinto tapahtuu osakaskuntien kautta
- yksityiset vesialueet

Yhteinen vesialue on kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluva vesialue. Osakaskuntaan kuuluvat ne kiinteistöjen omistajat, joilla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Osakaskunnan osakkaaksi pääsee saamalla omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen vesialueeseen. Osakaskuntaan ei siis liitytä, vaan osakaskunnan osakkaaksi tullaan, kun henkilö saa omistukseensa kiinteistön, jolla on osuus yhteiseen alueeseen. Tilalla voi myös olla osuus useampaan yhteiseen vesialueeseen. Osuudet yhteisiin ilmenevät Maanmittauslaitoksesta saatavasta kiinteistörekisteriotteesta.

Vuokin osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta. Yhteisellä vesialueella osakaskunta päättää paitsi kalastuksesta, myös metsästyksestä. Osakaskunta on tärkeä seudullinen yhdysside, niin vakituisille asukkaille kuin kesämökkiläisille. Osakaskunta omalta osaltaan pitää huolta vesialueen kunnosta ja kalastosta.

Järjestäytyneen osakaskunnan toimielimiä ovat osakaskunnan kokous ja hoitokunta. Osakaskunnalla voi hoitokunnan sijasta tai sen lisäksi olla yksi tai useampi toimitsija.

Osakaskunnan kokous on ylin päättävä elin, joka on toimivaltainen kaikissa vähänkin merkityksellisemmissä asioissa yhteiseen alueeseen liittyen.

Hoitokunta on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa valmistella toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä talousarvio osakaskunnan kokouksen hyväksyttäväksi. Hoitokunta edustaa osakaskuntaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. Hoitokunnalle voidaan osakaskunnan säännöissä antaa merkitykseltään vähäisiä muitakin tehtäviä.


Osakkaan asema

Osakaskunnan osakkaan tärkein oikeus on osallistua osakaskunnan päätöksentekoon. Osakaskunnan osakas voi osallistua osakaskunnan kokoukseen ja käyttää kokouksessa osuuttaan vastaavaa äänimäärää.

Osakkaalla on oikeus tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin, kuten osakaskunnan kokousten pöytäkirjoihin.

Osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus rajoituksetta käyttää yhteistä aluetta hyväkseen tavalla, joka ei estä muita osakkaita vastaavasti käyttämästä aluetta hyväkseen. Jos alueen oikeudenmukainen käyttö sitä edellyttää, tulee osakaskunnan päättää alueen käytöstä kokouksessaan tai sääntömääräyksellä. Tällöin eri osakkaiden käyttöoikeuksien tulee laajuudeltaan vastata osakkaiden osuuksien suuruuksia.

Haluatko tuoda esille ehdotuksesi osakaskunnan kalastuksen järjestämisestä ja kalavesien hoidosta tai parantaa vesialueen tilaa? Ota yhteyttä Vuokin osakaskunnan toimijoihin. Osallistu osakaskunnan kokouksiin, keskustele ja päätä asioista.

Lisätietoja Vuokin osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat osakaskunnan puheenjohtajalta.


Osakaskunta tutuksi kalastajalle.